Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

SZANOWNY KLIENCIE! 

NIEZMIERNIE CIESZYMY SIĘ, ŻE NAM ZAUFAŁEŚ! ZANIM DOKONASZ ZAKUPÓW, UPEWNIJ SIĘ PROSZĘ, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. CHCĄC UNIKNĄĆ NIEPOROZUMIEŃ, PAMIĘTAJ, ŻE ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ JEGO POSTANOWIEŃ.

 

Regulamin

Art.1 Informacje ogólne

§1. Właścicielem sklepu internetowego jest spółka Przybyłko Sp. z o.o., KRS: 0000887023, NIP:5711721972  , REGON:388312411 , reprezentowana przez Olimpię Przybyłko i Krzysztofa Przybyłko. Siedziba firmy oraz biuro obsługi klienta znajduje się pod adresem: ul Smolarnia 3/8, 06-500 Mława.

Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny

§1. Asortyment przedstawiony na niniejszej stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa i jest prezentowany wyłącznie w celu informacyjnym. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

§2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wykonane na zamówienie.

§3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. Ceny, przy których jest dopisek "netto" oznaczają ceny netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) i odpowiednio ceny, przy których jest dopisek "brutto" oznaczają ceny powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT).

§4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.

§5. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

Art. 3. Zamówienia

§1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.

§2. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem po złożeniu zamówienia, korzystając z serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.pl, Dotpay, Payu bądź gotówką przy odbiorze towarów. 

§3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Operator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

§4. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.

§5. Operator wykonuje zamówienie w terminie określonym w art.4. Regulaminu.

§6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.

§7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.

§8. Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności:

1. Konto do wpłat za zamówienia z POLSKI w złotówkach (PLN):

2. Nazwa banku: Mbank

3. Numer konta: 18 1140 2004 0000 3802 8107 3831

4. Odbiorca: Przybyłko Sp. z o.o., ul. Smolarnia 3/8, 06-500 Mława

5. Tytułem: wpisz numer swojego zamówienia

Art. 4. Wysyłka

§1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku dostaw dostępnym pod adresem: https://wduchudrewna.pl/pl/i/Czas-i-koszt-dostawy/4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zwrócić część zamówionego towaru na podstawie art. 5. Regulaminu, a zamówienie po zwrocie nie spełnia warunków zwolnienia z kosztów dostawy określonych w cenniku dostaw, w szczególności pozostała po zwrocie wartość zamówienia jest poniżej określonego progu minimalnego, Kupujący zobowiązany jest pokryć należny koszt dostawy.

§2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia, w przypadku płatności przelewem bądź przez system płatności elektronicznych – liczony od dnia otrzymania płatności przez Operatora. Standardowo wynosi on 5-7 dni roboczych. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. w trakcie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, niż podany w Serwisie, Operator skontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

§3. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika o nieudanej próbie dostarczenia towaru.

§4. Zamówiony przez Użytkownika towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Przesyłka jest oznaczana naklejkami ostrzegawczymi, jeśli wymagają tego właściwości towaru, i przekazana przez Operatora przewoźnikowi. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli Użytkownik lub osoba odbierająca wskazana przez Użytkownika w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.

§5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz Operatora. Operator, na życzenie Użytkownika, może w jego imieniu złożyć reklamację do przewoźnika.

W tym celu należ przesłać na adres Operatora:

a) oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez odbiorcę przesyłki i kuriera,

b) pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Użytkownika (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz Operatora. Po otrzymaniu ww. dokumentów, Operator w ciągu 14 dni roboczych składa u przewoźnika reklamację na wykonaną przez niego usługę. W przypadku korzystnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika, Operator, według wyboru Użytkownika, wymieni zniszczony towar albo dokona zwrotu ceny towaru, w terminie 14 dni, na konto bankowe podane przez Użytkownika.

Art. 5. Prawo odstąpienia

§1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki Operator ma zwrócić zapłatę.

§2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

§3. Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów:  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; nie dotyczy również usług wykonanych na wyraźną zgodę Konsumenta.

§4. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym.

§5. Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Biura Operatora: Przybyłko Sp. z o.o., ul. Smolarnia 3/8, 06-500 Mława

§6. Operator nie ponosi kosztów odesłania towaru i nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

§7. Zwrot środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Art. 6. Reklamacje

§1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres Biura Operatora: Przybyłko Sp. z o.o., ul. Smolarnia 3/8, 06-500 Mława. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Uszkodzenie lub brak produktu w paczce Konsument powinien zgłosić niezwłocznie po odebraniu paczki, maksymalnie w ciągu 72h.

§2. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

§3 Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Operatora na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

§4. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§5. Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

§6. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.

§7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie Cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.

Art. 7. Zmiany Regulaminu

§1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

§2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.

§4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.

2. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.wduchudrewna.pl, regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl